Gaat u scheiden? Skrotzki & Van Bree Advocaten Roermond helpt bij uw echtscheiding

Op het moment dat u besluit te gaan scheiden, komt er veel op u af. Er zijn veel praktische zaken die geregeld moeten worden, maar ook juridisch gezien moet er veel geregeld worden.

Bij een echtscheiding komt veel kijken. Zo moet er naast de echtscheiding zelf, nog een beslissing komen over de zorgregeling van de kinderen (in de vorm van een verplicht ouderschapsplan), kinder- en partneralimentatie, de gezamenlijk koop- of huurwoning en de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap of de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden. Afhankelijk van de mogelijkheden om samen tot afspraken te komen, wordt de echtscheidingsprocedure gezamenlijk of eenzijdig opgestart.

ECHTSCHEIDING

In Nederland is het voldoende om te scheiden als één partij vindt dat het huwelijk duurzaam is ontwricht. Verweer tegen de echtscheiding is in een dergelijk geval niet zinvol.

Overal waar op deze website gesproken wordt over echtscheiding, is ook de ontbinding van een geregistreerd partnerschap van toepassing. Bij een geregistreerd partnerschap ontstaan namelijk dezelfde rechten en plichten als bij een huwelijk.

OUDERSCHAPSPLAN

Op 1 maart 2009 is de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding in werking getreden. Die wet verplicht ouders bij echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap afspraken vast te leggen ter invulling van hun ouderschap na het uiteengaan. Het zogenaamde ouderschapsplan.

Het ouderschapsplan dient afspraken te bevatten over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, de wijze van informatieverschaffing en raadpleging bij belangrijke kwesties en de regeling van kosten van verzorging en opvoeding, oftewel kinderalimentatie. Hierover dienen ouders derhalve in gesprek te gaan met elkaar, al dan niet onder begeleiding van een gezamenlijke of eigen advocaat.

De bedoeling van het ouderschapsplan is dat ouders ook na het uit elkaar gaan samen ouders blijven van de kinderen -wel ex-partners, geen ex-ouders- en dat beide ouders de band met de andere ouder moeten bevorderen. Derhalve is de gedachte achter de wet goed; het is de bedoeling dat het aantal ‘vechtscheidingen’ zal afnemen.

In principe kan de rechter de echtscheiding niet uitspreken totdat er een ouderschapsplan is opgesteld. Alleen indien het echt onmogelijk is om tot afspraken te komen over de kinderen, kan de rechter de knoop doorhakken over de zorgregeling. Bij zowel de totstandkoming van het ouderschapsplan als het procederen over de zorgregeling kunnen we u bijstaan.

Tenslotte is het van belang om te vermelden dat de kinderen betrokken moeten worden bij de totstandkoming van het ouderschapsplan, maar dat zij daarin geen doorslaggevende beslissing zouden moeten nemen. Kinderen worden vanaf de leeftijd van 12 jaar gehoord door de rechter, maar over het algemeen wordt aangenomen dat zij dan nog niet in staat zijn om beslissingen te nemen over hun hoofdverblijfplaats of de omgang met de andere ouder. De ouders zullen die beslissing samen moeten nemen, de belangen van de kinderen daarbij in acht nemend. Indien dat niet lukt, zal de rechter moeten beoordelen wat in het beste belang van de kinderen is. Pas vanaf een leeftijd van 14 jaar of ouder -ook afhankelijk van de ontwikkeling van het kind- gaat de rechtbank ervan uit dat er sprake is van voldoende zelfstandigheid om een doorslaggevende mening te hebben.

KINDER- EN PARTNERALIMENTATIE

Na de echtscheiding blijft er een zorgplicht bestaan van beide ouders naar de kinderen toe en tussen ex-echtgenoten. In dat kader kan er alimentatie overeengekomen worden of gevorderd bij de rechtbank. Er wordt dan gesproken over kinderalimentatie en partneralimentatie.

In de wet is alleen opgenomen dat de rechter bij de vaststelling van de alimentatie enerzijds rekening houdt met de behoefte van de tot onderhoud gerechtigde en met de draagkracht van de tot onderhoud verplichte persoon. Ter berekening van die behoefte en draagkracht is het Tremarapport opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak. Dit Tremarapport bevat normen en richtlijnen, die rechters toepassen bij de vaststelling van alimentatie. Wij kunnen u aan de hand van onze ervaring met deze normen adviseren en bijstaan.

KOOP- OF HUURWONING

Indien er een koopwoning is, dient beslist te worden wat daarmee gebeurd. Wordt de woning verkocht aan een derde? Of neemt één van de partijen de woning over tegen betaling van de helft van de overwaarde aan de andere partij?

Indien er sprake is van een huurwoning, is het van belang om te weten dat iedere partij, los van het feit wie er op de huurovereenkomst genoemd staat, het recht heeft om de huurovereenkomst voort te zetten.

Indien partijen zelf niet tot een oplossing kunnen komen over wie in de koop- of huurwoning mag blijven, kan de rechter daar een beslissing over nemen. De rechtbank weegt daarbij de belangen van beide partijen bij voortzetting van het gebruik van de woning tegen elkaar af. Indien er kinderen bij betrokken zijn, zal de rechter het in ieder geval heel belangrijk vinden voor hen om in de vertrouwde omgeving te kunnen blijven.

VERDELING HUWELIJKSGOEDERENGEMEENSCHAP

Indien er geen huwelijkse voorwaarden zijn gesloten, bestaat er een algehele gemeenschap van goederen tussen de echtelieden. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden die ieder heeft, gemeen-schappelijk worden vanaf het moment dat u trouwt.

Als u vervolgens gaat scheiden, dienen alle bezittingen (woning, vervoersmiddelen, inboedel, geld, beleggingen, aandelen, etc.) en alle schulden bij helfte verdeeld te worden.

Aan de hand van alle aan te leveren stukken kan een overzicht gemaakt worden van alle bezittingen (activa) en schulden (passiva). De inboedel kan aan de hand van een inboedellijst het beste worden weergegeven.

Het is mogelijk dat bepaalde zaken zijn uitgesloten van de gemeenschap van goederen. Bijvoorbeeld een schenking of erfenis. Dit zal dan gebeurd moeten zijn bij een notariële akte (testament bijvoorbeeld, schenkingsakte).

Zodra er een goed beeld is van de aanwezige activa en passiva, kan er gekeken worden wie wat krijgt toebedeeld. Het kan zijn dat de ene partij een hogere waarde aan bezittingen krijgt toebedeeld of een lagere waarde aan schulden. In dat geval is er sprake van overbedeling. Deze overbedeling kan worden ‘rechtgetrokken’ door de helft daarvan aan de andere partij te betalen. Dan is alles weer gelijk verdeeld.

AFWIKKELING HUWELIJKSE VOORWAARDEN

Elke huwelijkse voorwaarden zijn anders. Er kan sprake zijn van een uitsluiting van iedere gemeenschap (ook wel koude uitsluiting genoemd). Of van een verrekenbeding of een beperkte gemeenschap van inboedel of woning.

Na bestudering van de akte van huwelijkse voorwaarden kunnen we u adviseren over de manier waarop de afwikkeling ervan het beste kan plaatsvinden.

De rechtspraak heeft aangetoond dat met name het verrekenbeding voor de nodige uitvoeringsproblemen zorgt. Een verrekenbeding kan opgenomen zijn in de huwelijkse voorwaarden en wordt vaak gecombineerd met een uitsluiting van algehele gemeenschap van goederen of met een beperkte goederengemeenschap. In het geval van een periodieke verrekenbeding komt men overeen na een bepaalde periode, meestal een jaar, het inkomen van beiden, verminderd met de kosten van de gezamenlijke huishouding, samen te voegen en het saldo bij helfte te delen. De minst verdienende echt-genoot krijgt door de verrekening van inkomsten een vordering op de ander, die volgens de wet in geld moet worden uitbetaald. Het gaat alleen om de batige saldi van beiden. Als het inkomen van een echtgenoot door ondernemingsverlies negatief is, wordt dat niet in de inkomstenverrekening betrokken. In januari kan dan weer met een schone lei begonnen worden. Dit wordt ook wel het Amsterdamse verrekenbeding genoemd, naar ontwerpen van Lubbers (1935) — het “oude Amsterdams model” — en Van der Ploeg (1959) — het “nieuwe Amsterdams model”.

Uitvoeringsproblemen komen dan aan het licht in het kader van echtscheidingsprocedures. Oorzaak van die problemen blijkt voornamelijk te zijn dat de echtparen verzuimden tijdens het huwelijk de verrekening uit te voeren. En terwijl men het idee heeft dat men niets meer hoeft te verdelen aan het einde van het huwelijk -er bestaan immers huwelijkse voorwaarden- blijkt toch vaak dat er achteraf nog een en ander verrekend moet worden.

ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE

De echtscheidingsprocedure kan op verschillende manieren doorlopen worden. De echtscheiding moet altijd worden uitgesproken door de rechtbank, maar als de communicatie tussen partijen goed is, kunnen er onderling afspraken gemaakt worden. Er kan dan een echtscheiding worden aangevraagd op gemeenschappelijk verzoek, maar dan moet er overeenstemming zijn over alle onderdelen. Indien dat lukt, wordt er een echtscheidingsconvenant opgemaakt. Dat wordt vervolgens gezamenlijk aan de rechtbank voorgelegd met het verzoek de echtscheiding uit te spreken met inachtneming van de ge-maakte afspraken. Er zal geen zitting plaatsvinden, eventueel wel een minderjarigenverhoor (voor alle kinderen vanaf 12 jaar). Zodra er overeenstemming is bereikt en het convenant is ondertekend, zal de procedure bij de rechtbank slecht 1 à 2 maanden in beslag nemen.

Indien het niet mogelijk is om onderling afspraken te maken, kan een eenzijdig verzoek tot echtscheiding worden ingediend. Tenslotte wil de rechter beide partijen spreken op de zitting. Pas daarna spreekt te rechtbank de echtscheiding uit.

Indien er geen overeenstemming kan worden bereikt over de onderdelen behorende bij de echtscheiding, kan door één partij de echtscheiding worden verzocht door middel van een eenzijdig verzoek tot echtscheiding. Die ene partij legt dan zijn/haar standpunt voor aan de rechtbank in een verzoekschrift en de andere partij reageert daarop in een verweerschrift. Bovendien zal er, naast een eventueel minderjarigenverhoor, een zitting plaatsvinden waarop de standpunten van beide partijen mondeling worden toegelicht en vragen van de rechter worden beantwoord. Deze procedure neemt minimaal vier maanden in beslag, maar vaak langer.

Na het uitspreken van de echtscheiding dient deze beslissing nog ingeschreven te worden in de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar u bent gehuwd. Pas dan bent u definitief gescheiden. Ook daarvoor zullen wij zorgdragen.

Vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Het eerste kennismakingsgesprek (30 minuten) is gratis.

© Copyright - Skrotzki & Van Bree Advocaten | Powered by ShareAll